e-usługi w SPGZOZ

Przy SPGZOZ w Rybnie trwają prace przy montażu agregatu prądotwórczego, centralnego zasilacza UPS oraz klimatyzatora do serwerowni.

Prowadzone są prace modernizacyjne sieci zasilającej w celu uruchomienia centralnego zasilania gwarantowanego. Jest to pierwszy etap realizacji projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rybnie” RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi
535 389,00 zł. Całość stanowią koszty kwalifikowalne. Dofinansowanie wynosi 455 080,65 zł, co stanowi 85% wartości kosztów kwalifikowanych. Wkład własny 80 308,35 zł co stanowi 15% wartości kosztów kwalifikowanych.

W kolejnych etapach zostanie dostarczony sprzęt komputerowy, wdrożony system teleinformatyczny, strona internetowa ze standardem WCAG2.0. oraz przeprowadzone szkolenia dla personelu. Działania te są prowadzone w celu uruchomienia e-usług dla pacjentów, tj. elektronicznej dokumentacji medycznej, elektronicznych skierowań, elektronicznej rejestracji, powiadomień SMS oraz wyników badań on-line .
Przewidywany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu to 31.12.2019r.