Apel o uporządkowane gałęzi wystających poza teren posesji

Władze gminy zwracają się z apelem do mieszkańców gminy Rybno o przycięcie gałęzi drzew i krzewów, wystających poza granice prywatnych posesji, które mogą stanowić przeszkodę dla ruchu pojazdów po drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkiej lub ograniczają widoczność, a także przylegają bezpośrednio do ciągów pieszych, gdzie w wielu przypadkach zwisając bardzo nisko utrudniają lub wręcz uniemożliwiają ruch pieszych po chodnikach.

Przycięcia takie nie wymagają zgody Urzędu Gminy, a pozyskane drewno może być wykorzystane we własnym zakresie.

Art. 150 Kodeksu Cywilnego: Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Art. 21 ust. 2 pkt 1 Ustawy o drogach publicznych: Zarządy dróg mają prawo do wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg.

W sytuacji gdy właściciel uchyla się od ciążącego na nim obowiązku, gmina wykona usunięcie gałęzi a właściciel nieruchomości będzie obciążony kosztami przycięcia.