XXIV sesja Rady Gminy Rybno

http://gminarybno.pl/nagrania_wideo/xxiv-sesja-rady-gminy-rybno-z-dnia-14102020r,5221.html